Beregning af ejendomsskat

Ejendomsskatten bliver beregnet på baggrund af den afgiftspligtige grundværdi, som er den laveste af følgende to værdier:

  1. Grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer, som er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2 år tidligere. 
  2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, som dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes efter den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7%, og er i 2016 fastsat til 5,5%.

 

Stigning i ejendomsskat

Enkelte ejere kan opleve, at ejendomsskatten har en større stigning end beskrevet ovenfor. Det kan skyldes, at deres ejendom er omfattet af:

  • Ejendomme som har skiftet status, eksempelvis fra landbrug til parcelhus, eller fra erhvervsejendom til beboelsesejendom.
  • Ejendomme som har haft fradrag for forbedringer i grundværdien, som er bortfaldet. Fradrag for forbedringer gives i vurderingen af grunden, og bortfalder automatisk efter 30 år.
  • Ejendomme hvor der er sket ændringer i grundens matrikelforhold, eksempel ved frasalg eller tilkøb af jord. Alle ejendomme bliver vurderet én gang årligt pr. 1. oktober, og der vil kunne gå 2-3 år inden salget/købet slår igennem på din ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten. Eksempelvis vil salg af jord ved en udstykning den 15. oktober 2015 først blive vurderet pr. 1. oktober 2016. Det vil først få indvirkning på ejendomsskatten for 2018.
  • Ejerlejligheder hvor fordelingstallet er ændret.