Må jeg terrænregulere i min have?

I henhold til byggelovens bestemmelser kan Randers Kommune påbyde dig at ændre en terrænregulering, hvis kommunen skønner den er til gene for din nabo. Vejledende regler om terrænregulering siger, at der altid skal være mindst 0,3 m fra skel og hen til hvor terrænreguleringen begynder. Herfra må en skråning så ikke have en stejlere hældning end 1:1,5 svarende til ca. 34°. I lokalplaner eller deklarationer der er tinglyst på ejendommen kan der være bestemmelser for hvordan terrænet må reguleres, i så fald skal disse overholdes.

Du må ikke have hævet opholdsareal nærmere naboskel end 2,5 m.