Spørg om byggeri

Her på siden har vi samlet ofte stillede spørgsmål vedrørende byggeri af simple konstruktioner og ukompliceret byggeri.

Hvilke småbygninger kan opføres uden byggetilladelse?

Den 1. juli 2017 kom der nye regler i bygningsreglementet. Det betyder, at du kan opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende med et samlet areal på max. 50 m² på grunden, uden byggetilladelse fra Randers Kommune. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt inden byggearbejdet påbegyndes.

Læs mere om betingelserne her

Hvad er en byggeskadeforsikring?

Hvis der opstår en væsentlig byggeskade på din nye bolig, kan det stille dig i en vanskelig situation præget af usikkerhed om, hvem der skal udbedre byggeskaden, hvordan du får gennemført et krav mod den ansvarlige, hvornår byggeskaden vil blive udbedret og om byggeskaden får væsentlige økonomiske konsekvenser for dig.

Læs mere her

Koster en byggetilladelse eller anmeldelse af byggearbejde noget?

Ja. Randers Kommune opkræver gebyr for at udstede byggetilladelser m.m.

Byggetilladelsen bortfalder, hvis du ikke har påbegyndt byggearbejdet, inden 1 år efter den dato, hvor du har fået tilladelsen.

Læs mere her

Er det vigtigt at radonsikre sin bolig?

Ja. Radon er en radioaktiv luftart, som er kræftfremkaldende. Det er derfor af sundhedsmæssig betydning at holde indholdet af radon i luften indendørs på et så lavt niveau som muligt. På Erhvervs- & Byggestyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om radon og enfamiliehuse.

Hvor længe er en byggetilladelse gyldig?

En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er startet inden 1 år efter, at du har modtaget tilladelsen. Randers Kommune har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Hvis du ikke er påbegyndt inden 1 år, skal du altså ansøge igen om en ny byggetilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet. Der gælder tilsvarende regler for anmeldelsessager.

Må jeg terrænregulere i min have?

I henhold til byggelovens bestemmelser kan Randers Kommune påbyde dig at ændre en terrænregulering, hvis kommunen skønner den er til gene for din nabo. Vejledende regler om terrænregulering siger, at der altid skal være mindst 0,3 m fra skel og hen til hvor terrænreguleringen begynder. Herfra må en skråning så ikke have en stejlere hældning end 1:1,5 svarende til ca. 34°. I lokalplaner eller deklarationer der er tinglyst på ejendommen kan der være bestemmelser for hvordan terrænet må reguleres, i så fald skal disse overholdes.

Du må ikke have hævet opholdsareal nærmere naboskel end 2,5 m.

Er der servitutter eller specielle restriktioner tinglyst på min ejendom?

Inden du går i konkrete byggeplaner skal du undersøge om der er tinglyste servitutter på din ejendom.

Se mere på www.tinglysning.dk

Hvis der er vedtaget en lokalplan for din ejendom henviser vi til Plan.

Hvor går skellet til min grund?

Hvis du er i tvivl om placeringen af skellene til din grund, er det kun en landinspektør, der kan afsætte skellene. I forbindelse med et påtænkt byggearbejde kan det være nødvendigt at kende den nøjagtige placering pga. minimumskrav til afstand mellem skel og byggeri.

Er min ejendom omfattet af en lokalplan?
Hvordan søger jeg tilladelse til mindre bygninger og fritliggende enfamiliehuse?

Randers Kommune har udarbejdet en folder hvori du kan finde gode råd til hvordan du kommer i gang med at lave en byggeansøgning.

Læs mere her