Servicemål internt for byggesagsafdelingen

Byggesag har servicemål for den sagsbehandling der er internt i byggesagsafdelingen. Sagsbehandling som involverer input fra andre afdelinger er ikke med i nedenstående aftale.

Vores servicemål for mindre og ikke komplekse byggesager lyder således:

  • Vi tilbyder et indledende møde, inden der søges byggetilladelse. Det indledende møde afholdes senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.
  • Vi sender en afgørelse indenfor 20 arbejdsdage efter, at vi har modtaget alle oplysninger til sagens behandling.
  • Vi screener din byggesag inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Ved screeningen afgøres det, om der er mangler i det fremsendte materiale, eller om der skal gives tilladelse efter anden lovgivning, før det ansøgte kan behandles efter byggeloven (byggetilladelse). I disse tilfælde vil du modtage et kvitteringsbrev med beskrivelse af sagens videre forløb.
  • I sager, der kræver høring, dispensation eller tilladelser efter andre lovgivninger, kan der forventes en byggetilladelse 20 arbejdsdage efter høringen er afsluttet og/eller der foreligger en gældende tilladelse/dispensation.
  • Hvis din sag kræver inddragelse af andre administrative fagområder (f.eks. ændret vejadgang, landzonetilladelse), bevarer vi kontakten til dig. Hvis sagsbehandlingen indenfor andre fagområder bliver så kompleks, at det kræver kontakt med andre sagsbehandlere, guider vi dig videre. 

De nuværende servicemål er velegnede i forhold til almindelige og mindre komplekse byggesager. Store og mere komplicerede sager, typisk erhvervssager, kræver ofte et mere individuelt sagsforløb. Vi oplever, at det afgørende for ansøger er, at der arbejdes efter en aftalt plan, så ansøger oplever konstant fremgang i byggesagsbehandlingen. Vi vil sikre, at der tilknyttes en fast sagsbehandler, som hele tiden har hold i sagen og som har til opgave at koordinere og sikre fremdrift i byggesagen.

Vores servicemål for store og mere komplekse byggesager, typisk erhvervssager lyder således:

  • Vi aftaler et indledende stjernemøde, hvor vi inddrager relevante parter senest 5 arbejdsdage efter din henvendelse.
  • På stjernemødet indgår vi præcise aftaler om, hvem der har hvilke opgaver i forhold til byggesagen og hvornår hver part skal svare.
  • Vi ønsker en tæt og løbende dialog under hele forløbet, hvor vi hjælper hinanden med at løse udfordringer og helst se dem sammen, før de opstår.
  • Du får en fast tovholder/kontaktperson fra os igennem dit forløb.
  • Vi gør, hvad vi kan for at sikre parallelle sagsgange, så vores interne afdelinger arbejder på samme tid på din ansøgning om byggesag.