Nedrivning

Her kan du finde reglerne for nedrivning, herunder også hvilke former for bebyggelse du kan rive ned uden anmeldelse eller byggetilladelse.

Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse samt bygningsidentifikation indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Miljø og Teknik kan i det enkelte tilfælde fastsætte retningslinjer for nedrivningen.

Anmeld nedrivning gennem Byg&Miljø

Nedrivning uden byggetilladelse eller anmeldelse

Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager, carporte og lignende mindre bygninger.

Nedrivningen skal dog meddeles til Bygnings- og boligregistret (BBR), så de kan blive fjernet fra meddelelsen.

Byggeaffald

Senest 14 dage før nedrivningen forventes påbegyndt, fremsendes følgende blanketter til miljøafdelingen:

 • Screening for PCB
 • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
 • Anmeldelse for asbest

Når du søger via Byg og Miljø, ligger blanketterne tilgængelig, til at blive udfyldt elektronisk. Alternativt kan du benytte finde blanketterne her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Tilskud til nedrivning

I både 2014, 2015, 2016 og også i 2017 har Randers Kommune en nedrivningspulje. Målet med puljen er at forbedre og forskønne det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter inden for Randers Kommune.

Dog er der nogle betingelser for at komme i betragtning til nedrivningen.

 • Din ejendom skal stå tom
 • For beboelsesejendomme gælder, at den skal ligge i et landområde eller i en by med under 3000 indbyggere.
 • Bygningen skal være opført før 1960, skal være væsentligt slidt ned og lide af installationsmangler som fx en tidssvarende opvarmning/ingen wc eller bad)
 • For erhvervsejendomme er det en betingelse, at den ligger i en by med under 3000 indbyggere og, at erhvervet er nedlagt

Ansøgningsfrister i 2017

I 2017 er der nu endnu en ansøgningsrunde til en nedrivningspulje. Der er ansøgningsfrist d. 1. april 2017.
Efter ansøgningsfristens udløb vil kommunen, ud fra en konkret vurdering, beslutte om din ejendom kan tilbydes nedrevet. I vurderingen vil der bl.a. blive lagt vægt på, hvor skæmmende og dårlig ejendommen er samt dens afsmittende effekt på omgivelserne. Kommunen vil også lægge vægt på, om nedrivningen af ejendommen kan være med til at færdiggøre forbedringen af et område, samt om ejendommen ligger i et område, hvor der er et lokalt engagement i forhold til at forbedre lokalmiljøet.

Ansøg om frivillig nedrivning

 Sagsgang

 • Modtagelse af ansøgning
 • Kommunen vurderer hvilke ejendomme der kan tilbydes nedrevet i den pågældende ansøgningsrunde. Eventuel besigtigelse af ejendommene, hvis nødvendigt.
 • Svar til ansøgere med tilsagn om/afslag på nedrivning
 • Indgåelse af nedrivningsaftale med ejer af ejendommen
 • Ejer fremsender samtykke fra ejendommens panthavere og udlægshavere om nedrivning af ejendommen samt rydder ejendommen
 • Kommunen indhenter tilbud fra nedrivningsfirmaer
 • Ejendommen nedrives.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Trine Tarbensen Skriver via e-mail: frivillignedrivning@randers.dk

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.