Lukning af affaldsskakter

Lukning af affaldsskakter i eksisterende bebyggelse kræver en byggetilladelse.

Hvis affaldsskakterne i din ejendom ønskes erstattet af en anden affaldsordning, skal du søge byggetilladelse til nedlæggelse af affaldsskakterne.

Ved ansøgning om lukning af skakter kræver kommunen følgende:

  • Dokumentation for at mindst 50 % af de fremmødte på et afdelingsmøde i en almennyttig bebyggelse stemmer for lukningen, og at de fremmødte ved mødeindkaldelsen er orienteret om spørgsmålet om lukning af affaldsskakterne og om etablering af et andet affaldssystem.

  • Dokumentation for at ejerforeningen i en bebyggelse med ejerboliger har truffet beslutning om lukning af bebyggelsens affaldsskakter i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter.

  • Dokumentation for at mødeindkaldelse og beslutning i øvrigt er truffet helt og fuldt i overensstemmelse med boligforeningens/ejerforeningens vedtægter.

  • Dokumentation for at der er truffet tilfredsstillende ordninger for ældre og handicappede i bebyggelsen.

  • En af Affaldskontoret godkendt plan for bortskaffelse af affaldet fra bebyggelsen, herunder indretning af plads eller lokale til sortering af affaldet i fraktionerne emballage, papir, organisk affald og restaffald.

I privat udlejningsbyggeri foretager kommunen en høring af lejerne.

Du skal sammen med ansøgningen i ”Byg og Miljø” medsende en udfyldt og underskrevet ”ANSØGNING om permanent nedlæggelse af affaldsskakter”

Du finder ”ANSØGNING om permanent nedlæggelse af affaldsskakter” her

Når ”ANSØGNING om permanent nedlæggelse af affaldsskakter” er udfyldt og underskrevet, skal du søge dispensation fra bygningsreglement via ”BYG og Miljø”. Du skal vælge kategorien ”Indvendig ombygning af etageboligenhed over 150 m²”

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Anden affaldsordning

Affaldskontoret, Laksetorvet, 8900 Randers C, 8915 1617, skal altid tages med på råd i forbindelse med valg af anden affaldsordning.

Du kan blandt andet læse mere om muligheder og krav ved etablering af undergrundscontainere til restaffald, organisk affald, emballage og papir på affaldskontoret hjemmeside.

Husk gebyret

Når kommunen træffer en afgørelse i henhold til byggeloven vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.