Landbrugsbyggeri

Ønsker du at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger skal du indhente tilladelse.

Du skal søge byggetilladelse til at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger gennem Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelse efter anden lovgivning (eksempelvis tilladelse efter husdyrloven, planloven mv.), og såfremt byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale efter BR18 her

Frem til og med d. 30.12.2019 kan kommunen foretage den tekniske sagsbehandling af konstruktioner og brand placeret i konstruktionsklasse 2-4 og brandklasse 2-4. Hvis kommunen skal foretage den tekniske sagsbehandling, skal der medsendes ingeniørprojekt og brandteknisk dokumentation som anført i bygningsreglementet.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Kontakt eventuelt byggesagsafdelingen for en forhåndsdialog

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået en byggetilladelse. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt indenfor 1 år. 

Landbrugsbyggerier der ikke kræver byggetilladelse

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer og lignende er pr. 1. juli 2017 undtaget fra kravet om byggetilladelse. Hvis byggearbejdet overskrider bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 2-8, skal der fremsendes begrundet dispensationsansøgning. Dette skal også gøres vis Byg og Miljø.

Husdyrloven

Etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunens landbrugsafdelingen. Dette gælder også de byggerier, der kan opføres uden byggetilladelse. Du kan anmelde landbrugsbyggeriet til landbrugsafdelingen her.

En byggetilladelse kan tidligst meddeles, når der er truffet afgørelse i henhold til husdyrloven. Det kan derfor være nyttigt, at indhente de nødvendige tilladelser inden du søger byggetilladelse.

BBR

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til bbr@randers.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade, hvor det er relevant.