Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre byggerier

Her kan du finde information om byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse.

Garager, carporte, udhuse , drivhus, overdækkede arealer og lignende mindre bygninger, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse

Enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse

Du må opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse, hvis det samlede areal af sådanne bygninger på grunden ikke overstiger 35 m². Bestemmelsen kan kun bruges, hvis nedenstående forudsætninger* er opfyldte.

Rækkehuse

Du må opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger i tilknytning til rækkehuse, hvis det samlede areal af sådanne bygninger ikke overstiger 20 m² pr. bolig. Bestemmelsen kan kun bruges, hvis nedenstående forudsætninger* er opfyldte.

Forudsætninger*

Bygningen skal opføres som en selvstændig bygning med selvstændig tagflade. Integrerede bygninger skal godkendes forud for opførelsen.

Hvis der er tale om en tilbygning til en eksisterende bygning, må det samlede areal af denne bygning ikke overstige  35 m² (20 m² ved rækkehuse). En sådan tilbygningen vil skulle anmeldes forud for opførelsen.

Du skal også være opmærksom på, at opførelse uden godkendelse forudsætter, at bygningen skal opfylde samtlige relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Kan dette ikke ske, skal der søges tilladelse/dispensation, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før tilladelsen/dispensationen er givet.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at lokalplaner, byplanvedtægter, privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer og beskyttelseslinjer efter anden lovgivning kan få indflydelse op opførelse af bygningen.

2 småbygninger på under 10 m²

På hvert matrikelnummer kan der opføres indtil 2 fritliggende småbygninger uden tilladelse og anmeldelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m².
  • Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være min. 2,5 m.
  • Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn
  • De sider, der vender mod skel mod nabo og sti, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Eksisterende garager, carporte, skure mv. der ligger nærmere skel end 2,5 m skal medregnes i den samlede længde. Det er kun den længste side på hver bygning der medregnes.
  • Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger i den side der er placeret 2,5 m fra skel mod nabo og sti
  • Tagvand skal holdes på egen grund

Opførelse uden godkendelse forudsætter, at bygningen skal opfylde samtlige relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Kan dette ikke ske, skal der søges tilladelse/dispensation, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før tilladelsen/dispensationen er givet.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at lokalplaner, byplanvedtægter, privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer og beskyttelseslinjer efter anden lovgivning kan få indflydelse op opførelse af bygningen.

Annekser og udestuer er ikke omfattet af bestemmelser

Anneks og udestuer kræver en byggetilladelse, og er ikke omfattet af disse bestemmelser.

Anmeldelse af garager, carporte, udhuse m.v.

Garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på over 35 m² ((20 m² ved rækkehuse) og op til 50 m² skal anmeldes, inden arbejdet påbegynde.

Få mere information og et link til at anmelde her

Hvis ansøger og ejer ikke er den samme, skal der samtidig med anmeldelsen fremsendes fuldmagt fra ejer. Hvis du bor i en boligforening, skal der fremsendes en fuldmagt fra boligforeningen.

Anmeldelsen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale med oplysning om bygningens/bygningers placering på grunden, højde, længde, bredde, materialebeskrivelse samt eventuel ansøgning om dispensation.

Tegningsmaterialet skal indeholde følgende som i nedenfor viste eksempler:

Beliggenhedsplan og facade

Plan og snit

Har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Er der søgt dispensation bortfalder 2-ugers fristen og du skal afvente kommunens afgørelse, inden byggeriet påbegyndes.

Anmeldelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.