Anmeldelse - etageboliger, erhverv og lignende

Enkeltstående ombygninger, andre forandringer i etageboliger og erhvervsbygninger i enheder på max. 150 m² skal anmeldes. 

Har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget af kommunen, kan byggearbejdet påbegyndes.

Er der søgt dispensation bortfalder 2-ugers fristen, og ansøgeren skal afvente kommunens afgørelse, inden byggeriet påbegyndes. Anmeldelsen skal være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Sammen med anmeldelsen skal der indsendes tegninger samt beskrivelse af ombygningen og eventuelt vedlagt statiske beregninger og afløbsprojekt. Anmeldelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.