Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente en byggetilladelse.

Erhvervs- og etageboligbyggeri kræver byggetilladelse, og byggeansøgning sendes via Byg og Miljø.

BR15 eller BR18

D. 1. januar 2018 er bygningsreglement BR18 trådt i kraft. Dog er der en overgangsperiode til d. 30.06.2018, hvor du kan søge efter BR15, såfremt kommunen har modtaget fyldestgørende materiale inden.

En af de store forskelle fra BR15 til BR18 er, at kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk sagsbehandling af din byggeansøgning. Kravet til ansøgningsmaterialet er derfor ændret væsentligt, såvel som dokumentationskravet ved færdigmelding er blevet skærpet.

Du kan læse mere her om de overordnede ændringer i BR18

Ansøgningen

Uanset om du søger efter BR15 eller BR18 vil der være oplysninger, tegninger mv. der skal være indeholdt i ansøgningen

Ansøgningsmateriale - uanset om du søger efter BR15 eller BR18:

 • Oplysning til identifikation af ejendommen, bygningen eller enheden. Eksempelvis adresse, matrikelnr., ejendomsnummer, etageangivelse
 • Fuldmagt fra ejer, udlejer, ejeforening, hvor det er relevant. Eksempelvis hvis det er en rådgiver, der søger byggetilladelse på ejers foranledning.
 • Oplysning om hvad byggeriet omfatter. Ved ombygning og ændret anvendelse skal den hidtidige anvendelse også oplyses.
 • Relevante tegninger, beskrivelser mv. der redegør for afstandsforhold, højder, etagearealer, bebyggelsesprocent, parkeringsforhold, opholdsarealer m.v. Som minimum forventes, at der bliver fremsendt målsat beliggenhedsplan, snit- og facadetegninger, og oplysning om udvendige materialevalg.
 • Tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning, hvis det er relevant. Eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer og lignende.
 • Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvis du søger efter BR15, skal ansøgningen indeholde alt relevant teknisk dokumentation, eksempelvis:

 • Statiske beregninger og tegninger
 • Brandteknisk dokumentation og brandplaner. Hent yderligere info i BR15 kap.5
 • Dokumentation for energiforbrug og indeklima
 • Redegørelse for tekniske installationer, eksempelvis ventilationsanlæg
 • Redegørelse for bygningens indretning og adgangsforhold. Eksempelvis indretning og placering af handicap-toilet og niveaufri adgang

Hvis du søger efter BR18, og kommunen samtidig skal foretage den tekniske sagsbehandling af konstruktioner og brand, skal ansøgningen indeholde følgende relevant materiale:

 • Statisk dokumentation for byggerier henført til KK2-KK4 (jf. § 505), bestående af: 
  • Konstruktionsdokumentation (§ 501)
   • Konstruktionsgrundlag med oplysning om eksempelvis opbygning, funktionskrav, normgrundlag, konsekvensklasser, forundersøgelser, brand, laster mv.
   • Statiske beregninger
   • Konstruktionstegninger
   • Konstruktionsændringer (skal fremsendes ved færdigmelding)
  • Projektdokumentation (§ 502)
   • Statisk projektredegørelse, der blandt andet skal indeholde beskrivelse af bygværket, valg af konstruktionsklasse samt dokumentation herfor mv.
   • Statisk kontrolplan
   • Statisk kontrolrapport (skal fremsendes ved færdigmelding)
 • Følgende oplysninger skal indgå i den statiske dokumentation:
  • Oplysning og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til.
  • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende, gældende for byggeri henført til konstruktionsklasse 2-4 (§ 24)
  • Oplysning om den anerkendte statiker der skal bilægge erklæring til de statiske beregninger for byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4 (§ 26).
  • Oplysning om den anerkendt statiker, der skal foretage tredjepartskontrol for byggeri i konstruktionsklasse 4 (§ 27)
 • Oplysning og dokumentation for hvilken brandklasse byggeriet henføres til, herunder skal følgende fremsendes:
  • Brandteknisk dokumentation og brandplaner
 • Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af (§10 stk. 1 nr. 3). Erklæringen er tilgængelig via Byg og Miljø. Du kan se et eksempel på erklæringen her.

Du kan se en samlet liste over relevant ansøgningsmateriale efter BR15 her

Du kan se en samlet liste over relevant ansøgningsmateriale efter BR18 her

Forhåndsdialog

Ved større og mere komplekse byggerier, kan det være en fordel at afholde en forhåndsdialog med kommunen.

Du kan læse mere om forhåndsdialogen her

 Byggeansøgning

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Byggeaffald

Hvis byggearbejdet omfatter ombygningsarbejde, herunder udskiftning af vinduer, skal du senest 14 dage forinden arbejdet forventes påbegyndt, fremsende følgende blanketter til miljøafdelingen:

 • Screening for PCB
 • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
 • Anmeldelse for asbest

Du finder anmeldelses-blanketten her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning, skal bygherren over for kommunen på tro- og love erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 30A). Du kan læse mere om de særlige regler for udlejningsejendomme i styrelsens vejledning om byggeskadeforsikring.

Tro- og loveerklæring ved opførelse af udlejningsejendomme finder du her

Bygherren skal inden færdigmelding få tinglyst servitut på udlejningsejendommen umiddelbart før byggeriet færdigmeldes. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder. Du kan læse mere herom på tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysningsretten.dk.

Vejledning til oprettelse af servitut vedr. udlejningsejendom

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.