Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente tilladelse.

Du skal søge byggetilladelse til Erhvervs- og etagebyggeri gennem Byg&Miljø. Du skal ligeledes på forhånd indhente tilladelse til at ændre en ejendoms/et lejemåls anvendelse.

Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer. Herudover skal ansøgningen være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer. Endvidere skal medsendes:

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Kontakt eventuelt byggesagsafdelingen for en forhåndsdialog

Anmeldelse - etageboliger, erhverv og lignende

Enkeltstående ombygninger, andre forandringer i etageboliger og erhvervsbygninger i enheder på max. 150 m² skal anmeldes. 

Har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget af kommunen, kan byggearbejdet påbegyndes.

Er der søgt dispensation bortfalder 2-ugers fristen, og ansøgeren skal afvente kommunens afgørelse, inden byggeriet påbegyndes. Anmeldelsen skal være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Sammen med anmeldelsen skal der indsendes tegninger samt beskrivelse af ombygningen og eventuelt vedlagt statiske beregninger og afløbsprojekt. Anmeldelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Byggeaffald

Hvis byggearbejdet omfatter ombygningsarbejde, herunder udskiftning af vinduer, skal du senest 14 dage forinden arbejdet forventes påbegyndt, fremsende følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Du finder blanketterne her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning, skal bygherren over for kommunen på tro- og love erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 30A). Du kan læse mere om de særlige regler for udlejningsejendomme i styrelsens vejledning om byggeskadeforsikring.

Tro- og loveerklæring ved opførelse af udlejningsejendomme finder du her

Bygherren skal inden færdigmelding få tinglyst servitut på udlejningsejendommen umiddelbart før byggeriet færdigmeldes. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder. Du kan læse mere herom på tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysningsretten.dk.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.