Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente en byggetilladelse.

Erhvervs- og etageboligbyggeri kræver byggetilladelse, og byggeansøgning skal sendes via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelse efter anden lovgivning, og såfremt byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Du kan se en samlet liste over relevant ansøgningsmateriale efter BR18 her

Frem til og med d. 30.12.2019 kan kommunen foretage den tekniske sagsbehandling af konstruktioner og brand placeret i konstruktionsklasse 2-4 og brandklasse 2-4. Hvis kommunen skal foretage den tekniske sagsbehandling, skal der medsendes ingeniørprojekt og brandteknisk dokumentation som anført i bygningsreglementet.

Få flere generelle informationer og start din ansøgning her

Ved større og mere komplekse byggerier, kan det være en fordel at afholde en forhåndsdialog med kommunen.

Du kan læse mere om forhåndsdialogen her

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Byggeaffald

Hvis byggearbejdet omfatter ombygningsarbejde, herunder udskiftning af vinduer, skal du senest 14 dage forinden arbejdet forventes påbegyndt, fremsende følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Du finder anmeldelses-blanketten her:

Anmeldelse af byggeaffald, pcb og forurenende aktiviteter

Byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning, skal bygherren over for kommunen på tro- og love erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 30A). Du kan læse mere om de særlige regler for udlejningsejendomme i styrelsens vejledning om byggeskadeforsikring.

Tro- og loveerklæring ved opførelse af udlejningsejendomme finder du her

Bygherren skal inden færdigmelding få tinglyst servitut på udlejningsejendommen umiddelbart før byggeriet færdigmeldes. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder. Du kan læse mere herom på tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysningsretten.dk.

Vejledning til oprettelse af servitut vedr. udlejningsejendom

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.