Antenner og vindmøller

Her på siden kan du finde information om opsætning af antenner, antennemaster og vindmøller.

Opsætning af antenner

Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner kan opsættes uden tilladelse og anmeldelse.

Antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, kan opsættes efter, at der er sket anmeldelse til kommunen.

Anmeldelsesbestemmelserne undtager ikke antenneejeren fra at indhente tilladelser, der er påkrævet efter anden lovgivning, f.eks zonetilladelse.

Antennemaster

Opsætning af antennemaster kræver en byggetilladelse.

I landzone kræves der også en zonetilladelse efter planlovens § 35.

I henhold til bygningsreglementet kap. 1.3.4 er det muligt at foretage en samlet sagsbehandling til opsætning af en mast og mastens fremtidige antenner.

Byggetilladelsen til opsætning af masten bortfalder, hvis opsætningen af masten ikke er påbegyndt et år fra tilladelsens dato. Tilladelsen til at opsætte de tilladte antenner på masten bortfalder dog ikke, selvom de planlagte antenner ønskes opsat mere end et år efter masten er opstillet.

Søg byggetilladelse

Vindmøller

Opstilling af vindmøller skal anmeldes til Miljø og Teknik, Byggesag, Laksetorvet, indgang E3, 8900 Randers C eller på mail til byggesag@randers.dk, inden arbejdet påbegyndes.

Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af ejer/ejerforening samt indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Anmeldelsen skal vedlægges fyldestgørende tegningsmateriale i 2 eksemplarer med oplysning om bygningens/bygningers placering på grunden, højde, længde, bredde, materialebeskrivelse samt eventuel ansøgning om dispensation.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.